Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji

mgr Monika Paszko

tel. 784 201 306,

Ciechanki 65

21-013 Puchaczów

ul. Czechowska 42/4

20-072 Lublin

Psychoterapia

Stosowany przeze mnie system psychoterapeutyczny - podejście psychodyna­­miczne - oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym.
Obecna psychoterapia psychoanalityczna rozwijana przez nowoczesne kon­­cep­cje współczesnych psychoanalityków, opiera się na założeniu, że objawy i aktualne problemy człowieka są konsekwencją jego nieświadomych konfliktów oraz trudności osobowościowych i przymusem powtarzania wzorców radzenia sobie z bolesnymi przeżyciami z przeszłości.
Ważnym elementem psychoanalizy jest ponowne przeżywanie przeszłości w teraźniejszości. Dochodzi do oscylacji między aktualnymi wydarzeniami w życiu pacjenta a przeżyciami, uczuciami z dzieciństwa. W efekcie u pacjenta następuje obniżenie poziomu lęku, poczucia winy i innych objawów. Pacjent zdobywa pełniejszą świadomość i jest w stanie zrozumieć zależność w swoim życiu. Przez wgląd poznaje siebie oraz wyrabia sobie nowe wzorce postępowania.

 

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży i osób dorosłych, u których występują objawy bądź trudności emocjonalne stanowiące przyczynę ich cierpienia; jako metoda leczenia zaburzeń psychicznych oraz sposób radzenia sobie w kryzysach, stanach lękowych, uczuciach niepokoju, trudnościach w relacjach.

 

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne pozwalające wstępnie zrozumieć i określić problem oraz wskazać adekwatny sposób pomocy. Efektem konsultacji może być podjęcie psychoterapii.

 

Pomoc psychologiczna w kryzysach życiowych dla osób, których dotknął kryzys w postaci nagłego zdarzenia losowego bądź nowej trudnej sytuacji. Terapia zorientowana jest wówczas na pojedynczy problem życiowy i nasta­wiona na jego rozwiązanie. Celem staje się powrót do formy psychicznej sprzed kryzysu.

 

Warsztaty psychoedukacyjne - pojedyncze lub cykle tematyczne, mające na celu nabycie lub rozwinięcie konkretnych umiejętności; zorientowane na pomoc w rozumieniu dzieci i młodzieży w procesie dojrzewania oraz umiejętnym komu­nikowaniu się z nimi, itp., itd.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne - wspomagają proces nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach oraz proces rozumienia świata społecznego, a także ukierunkowują zmiany zachowań, pomagając dzieciom i młodzieży w zrozu­mieniu siebie i swoich reakcji w relacjach interpersonalnych.

 

Zarówno zajęcia psychoedukacyjne jak i socjoterapia mogą być prowadzone dla osób prywatnych, Szkół, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych lub dla firm. Prowadzę je po wcześniejszym ustaleniu szczegółów dotyczących tematyki i zakresu spotkań.

 

© psychoterapia-leczna.pl